Økonomistyring og -analyse

"Ingenting starter som penger"
  • Bedrifters ytelser og posisjon kan vurderes på mange ulike måter, men man kommer ikke utenom at økonomiske størrelser står sentralt. Det er kanskje ikke så rart. Gjennom økonomiske analyser kan man si noe om ”hvordan ting går”; forholdet mellom inntekter og kostnader, hvilke inntekts- og kostnadselementer som er de mest kritiske – og ikke minst; hvilket handlingsrom bedriften har med tanke på framtidig utvikling.
  • Tradisjonelt har ”økonomi” vært en fremmed faktor for svært mange ansatte, og har gjerne vært en sak for økonomiavdelingen og daglig leder. Etter hvert som kompetansenivået i samfunnet har blitt hevet og bedriftenes organisasjonsstruktur har flatet ut, har betydningen av å forstå sammenhengen mellom egen aktivitet og virkningen på bedriftens bunnlinje økt.
  • ”Ingen ting starter som penger” er et uttrykk som reflekterer betydningen av å ha kontroll på de faktorene som påvirker bedriftens økonomiske utvikling. God økonomistyring forutsetter innsikt i virksomhetens markedsposisjon og operasjonelle aktiviteter.
  • Samtidig må det legges stor vekt på å synliggjøre kritisk økonomiinformasjon med sikte på å klargjøre utfordringer og målsettinger samt involvere og gjøre nytte av organisasjonens totale menneskelige ressurser.
  • Grunnlaget for god økonomistyring er å etablere en regnskapsstruktur som gjør det enkelt å finne fram til inntekter og kostnader for bedriftens ulike prosesser/aktiviteter og produkter. Dette krever en veltilpasset systemarkitektur, gode systemer og rutiner – og ikke minst kompetanse.