Strategi- og forbedringsarbeid

"Vellykket utvikling krever kontinuerlige skippertak."
  • Det sies gjerne at kravene til bedrifters ytelser er et resultat av omgivelsenes påvirkning. I en tid med store endringer i eierforhold, markedsstrukturer og teknologi blir behovet for interne tiltak og aktiviteter stort - og vedvarende.
  • En forutsetning for å lykkes er evnen til å ha to tanker i hodet samtidig; ”daglig drift” og ”langsiktig planlegging”.
  • Strategi- og forbedringsarbeid dreier seg om systematisk og langsiktig arbeid for å sikre en best mulig oversikt over hvordan omgivelsene påvirker bedriftens situasjon, og hvilke interne tiltak som kan gjennomføres for å oppnå ønskede resultater med hensyn til blant annet økonomi, arbeidsmiljø og kvalitet.
  • Målsettinger og strategier er vel og bra, men den mest kritiske suksessfaktoren er selvsagt gjennomføringskraft; bedriftens evne og vilje til å sette i verk de tiltak som kreves.
  • Stadig flere peker på betydningen av måling og synliggjøring av prestasjoner og resultater som grunnlag for vellykket utviklingsarbeid. Dette sikrer kontinuerlig fokus på bedriftens utfordringer – og kan bidra til involvering og engasjement i hele organisasjonen.
  • KBB Scenario har gjennom erfaringer fra store og små virksomheter utviklet en fleksibel verktøypakke som kan tilpasses mange og ulike situasjoner. Formålet med bruk av slike verktøy er å involvere egne ansatte på en måte som legger til rette for organisatorisk læring – og at kortvarig bruk av eksterne rådgivere gir nyttige og varige løsninger.